Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on magistrates.judiciary.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys

Beth yw ynad?

“Does dim angen i chi fod yn gyfreithiwr, ond mae angen barn gytbwys arnoch.”

Rhowch eich sgiliau tuag at rywbeth newydd ac ystyrlon.

Dod yn ynad

Nid yw llawer o’r penderfyniadau cyfreithiol a wneir yng Nghymru a Lloegr yn cael eu gwneud gan farnwyr. Maent yn cael eu gwneud gan bobl gyffredin sy’n gweithio ym mhob math o feysydd ac nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad blaenorol â phroffesiwn y gyfraith. Yr hyn sydd ganddynt yw ymdeimlad o degwch. Mae ganddynt hefyd y gallu i wrando, llunio barn resymegol a bod yn gynrychiolwyr balch o’u cymunedau. Ynadon yw’r bobl hyn.

Sut mae’n gweithio?

Mae ynadon yn gwirfoddoli am o leiaf 13 diwrnod, ynghyd â hyfforddiant, y flwyddyn am o leiaf bum mlynedd i wrando ar bob math o achosion yn ein llysoedd. Gan fod y rôl yn ddi-dâl, mae ynadon yn tueddu i wneud hyn ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith eraill. Os ydych yn hunangyflogedig neu os oes rhaid i chi eistedd yn ddi-dâl, gallwch hawlio enillion a gollwyd o hyd at £134.96 y dydd. Fel ynad, gallwch ddewis a ydych eisiau eistedd mewn llys troseddol neu lys teulu.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn gwrando ar ddadleuon gan yr erlyniad a’r amddiffyniad cyn penderfynu ar y ffordd orau o weithredu. Byddwch yn cael cymorth gan gynghorydd cyfreithiol a fydd yn sicrhau eich bod bob amser yn dilyn y canllawiau a’r gweithdrefnau cywir. Hefyd, byddwch yn gweithio gyda dau ynad arall – lle bydd un ohonynt yn brif ynad.

A fyddwn i’n gwneud ynad da?

Nid oes angen profiad cyfreithiol arnoch nac unrhyw gymwysterau arbennig i ddod yn ynad. Yr hyn sy’n bwysig yw eich sgiliau cyfathrebu cryf, eich ymdeimlad o degwch, a’ch gallu i ystyried gwahanol ochrau i ddadl mewn ffordd broffesiynol. Rydym yn chwilio am bobl o gefndiroedd amrywiol oherwydd mae’n bwysig i ynadon gael dealltwriaeth dda o’r gymuned a gallu cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu cefnogi. Felly, dylech fwynhau cynrychioli eich ardal leol a helpu i’w newid er gwell.

Mae ynadon yn ymgymryd â’u dyletswyddau o fewn llysoedd a reolir gan Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM, a gydnabyddir fel sefydliad Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys unigolion ag anabledd sy’n gallu, naill ai heb gymorth neu ag addasiadau rhesymol, gyflawni’r ystod lawn o ddyletswyddau ynad.

Beth yw ein gofynion?

O ran y gofynion penodol, bydd angen i chi fod yn 18 i 74 oed ac o gymeriad da gyda barn gadarn. Mae ‘cymeriad da’ yn cynnwys eich cymhellion i wneud cais, eich ymrwymiad i’r rôl ac a oes unrhyw reswm y byddai eich penodiad yn effeithio ar ymddiriedaeth y cyhoedd yn yr ynadaeth.

Rydym hefyd yn edrych ar:

Pryd rydych ar gael i eistedd

A fyddwch yn hapus i wirfoddoli am o leiaf 13 diwrnod y flwyddyn (neu 26 hanner diwrnod) am o leiaf bum mlynedd.

Hyblygrwydd

Rydym bob amser yn gwneud ein gorau i’ch dyrannu i lysoedd yn eich ardal leol ond os na allwn wneud hyn, efallai y bydd angen i chi allu teithio am hyd at ddwy awr i gyrraedd y llys.

Sgiliau TG da

Byddwch yn gyfforddus yn defnyddio iPads i gael gafael ar wybodaeth.

Gwiriad DBS

Mae’n ofynnol i bob ynad ymgymryd â gwiriad DBS lefel uwch.

Cymhwysedd ar gyfer y swydd

Ar gyfer y llys troseddol, ni ddylech fod ag unrhyw wrthdaro o ran buddiannau yn eich swydd neu ymrwymiadau gwirfoddoli eraill (fodd bynnag, gallech fod yn gymwys o hyd i gael rôl yn y llys teulu).

Sut fyddwn ni’n eich cefnogi chi?

Fel ynad newydd, byddwch yn cael hyfforddiant yn eich ardal leol a thrwy’r Coleg Barnwrol. Bydd eich hyfforddiant yn cael ei ddarparu drwy rai sesiynau wyneb yn wyneb, yn ogystal â thrwy ddysgu ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys:

  • sesiwn hyfforddi hanner diwrnod gychwynnol
  • rhaglen hyfforddi ragarweiniol tri neu bum diwrnod
  • mentor i’ch helpu i ddysgu a datblygu wrth i chi ddod yn gyfforddus yn y rôl.

Fel ynad mae gennych hefyd yr hawl i hawlio treuliau penodol, i sicrhau eich bod yn cael eich digolledu am gyflawni eich dyletswyddau ynadol. Mae hyn yn cynnwys lwfans am unrhyw enillion a gollir o ganlyniad i gyflawni dyletswyddau ynad. Darllenwch ein Polisi Treuliau Ynadon i ddysgu mwy am y treuliau y gallwch eu hawlio fel ynad.