Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on magistrates.judiciary.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys

Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar https://magistrates.judiciary.uk

Mae unrhyw ddolenni i wirfoddoli fel ynad yn mynd i wasanaeth ymgeisio ar wahân ar barth a reolir gan ddarparwr trydydd parti. Dylech wirio’r datganiad hygyrchedd ar gyfer y wefan am ei statws cydymffurfiaeth ac unrhyw faterion hygyrchedd.

Y Swyddfa Farnwrol sy’n gyfrifol am gynnwys https://magistrates.judiciary.uk. Y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n gyfrifol am yr agweddau technegol.

Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, golyga hyn y dylech allu:

  • newid y lliwiau, y lefelau cyferbyniad a’r ffontiau
  • gwneud y testun hyd at 300% yn fwy heb iddo ddiflannu oddi ar y sgrin
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

Mae gan Ability Net gyngor ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, gallwch gysylltu â ni:

Y Swyddfa Farnwrol
11eg Llawr, Adeilad Thomas More
Llysoedd Barn Brenhinol
Strand
Llundain
WC2A 2LL

E-bost: website.enquiries@judiciary.uk

Riportio problemau hygyrchedd

Rydym wastad yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u cynnwys ar y dudalen hon, neu’n credu nad ydym yn bodloni’r rheoliadau hygyrchedd, anfonwch e-bost i: website.enquiries@judiciary.uk yn nodi manylion y broblem ac unrhyw dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Y Weithdrefn Orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae’r Swyddfa Farnwrol wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefannau yn hygyrch, a hynny yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Gyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, a hynny oherwydd y materion o beidio â chydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys sydd ddim yn hygyrch

Nid yw’r cynnwys isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

  • Nid oes gan eitemau yn y faner cwcis gyferbyniad digonol. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1, 1.4.3 AA cyferbyniad (lleiaf).
  • Nid yw’r fideos yn cynnwys disgrifiad sain. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 AA 1.2.5 Disgrifiad sain (wedi’i recordio ymlaen llaw).
  • Nid oes trawsgrifiadau ar gyfer y fideos i gyfathrebu cynnwys sain. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 A 1.2.1 Sain yn unig a Fideo yn Unig (wedi’i recordio ymlaen llaw).
  • Nid oes penawdau ar gyfer y fideos i gyfathrebu cynnwys sain. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.1 A 1.2.2 Penawdau (wedi’i recordio ymlaen llaw).

Baich anghymesur

Amherthnasol

Cynnwys sydd heb fod o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw PDFs a dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn mis Medi 2018 yn hygyrch mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys colli dewisiadau testun amgen a strwythur dogfennau coll.

Fideos wedi’u gwreiddio

Mae fideos wedi’u gwreiddio a gynhelir ar YouTube a chwaraewyr cyfryngau eraill yn cynnwys elfennau nad ydynt yn hygyrch sy’n gynhenid i’r platfform fideo. Er enghraifft, mae hyn yn golygu nad yw botymau i chwarae fideos yn ddigon disgrifiadol i ddefnyddwyr darllenwyr sgrin gan nad yw cyd-destun y fideo yn glir. Nid yw hyn yn cydymffurfio â WCAG 2.4.6 AA (Penawdau a Labeli).

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio i ddatrys y materion a restrir yn y datganiad hwn.

Byddwn yn monitro hygyrchedd y wefan hon yn barhaus ac yn datrys unrhyw faterion hygyrchedd a adroddir i ni.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 15 Medi 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 14 Ionawr 2022.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 12 Ionawr 2022. Cynhaliwyd y profion ar y wefan gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rydym wedi cwblhau gwiriadau hygyrchedd gan ddefnyddio profion bysellfwrdd ac offeryn profi awtomataidd WAVE.