Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on magistrates.judiciary.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys

Cyngor i Gyflogwyr

“Gallwch ddefnyddio’r sgiliau rydych yn eu dysgu yn eich swydd o ddydd i ddydd.”

Manteision cefnogi eich cyflogeion i wirfoddoli fel ynadon.

Cyngor i gyflogwyr

I’ch helpu i gefnogi eich cyflogeion i ddod yn ynadon, rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth i’ch helpu i ddeall:

  • sut y gall caniatáu i’ch cyflogai wirfoddoli fel ynad fod o fudd i’ch sefydliad
  • eich cyfrifoldebau fel cyflogwr.

Faint o amser sydd ei angen arnynt i ymrwymo?

Mae angen i ynadon wirfoddoli am o leiaf 13 diwrnod y flwyddyn (neu gyfwerth â hanner diwrnod) yn ystod oriau gwaith, am o leiaf bum mlynedd. Mae rhai diwrnodau hyfforddi hefyd, ond gellir gwneud rhai o’r rhain ar benwythnosau.

Beth yw fy nghyfrifoldebau fel cyflogwr?

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i gyflogwyr ganiatáu amser i ffwrdd o’r gwaith er mwyn i gyflogeion wirfoddoli mewn rôl gyhoeddus fel ynadon, ond mae faint o ddiwrnodau y maent yn fodlon eu caniatáu yn ôl eu disgresiwn eu hunain, yn ogystal â’r penderfyniad ynghylch a yw unrhyw amser i ffwrdd yn cael nodi fel absenoldeb â thâl neu absenoldeb di-dâl. Mae llawer o gyflogwyr yn dewis cynnig o leiaf rhywfaint o’r amser hwn fel absenoldeb â thâl.

I ni, roedd cael ynad fel cyflogai yn beth da iawn. Nid yn unig yr oeddem yn gallu cefnogi rhywun brwdfrydig iawn i symud ymlaen gyda’i nodau ei hun – sydd yn help inni fel cwmni i gadw staff – ond, wrth gefnogi ein cyflogai, roeddem hefyd yn gallu darparu gwerth cymdeithasol a bod yn rhan o rywbeth a ellir ei roi yn ôl i gymdeithas.
Marcia La-Rose, Pennaeth Adnoddau Dynol, Four Communications

Pethau i’w hystyried wrth gael ynadon yn rhan o fy nhîm

Rhoi hwb i foddhad pobl yn eu swyddi

Pan fydd cyflogeion yn gwirfoddoli mewn rôl sy’n eu galluogi i wneud gwahaniaeth i’r gymuned leol y tu hwnt i’w rôl o ddydd i ddydd, gall wella eu boddhad yn eu swydd a rhoi mwy fyth o ymdeimlad o falchder iddynt wrth weithio i chi. Gall hyn eich helpu i gadw pobl dalentog, ac i ddatblygu arweinwyr y dyfodol sydd ag ehangder a dyfnder sgiliau.

Datblygu sgiliau cyflogeion

Mae ynadon yn cael hyfforddiant rhagorol sy’n cwmpasu ystod o sgiliau trosglwyddadwy, o ddadansoddi beirniadol a datrys problemau i ddylanwadu ar eraill a gwneud penderfyniadau.

Denu talent newydd i’ch sefydliad

Mae’r cyfle i roi yn ôl drwy wirfoddoli yn aml yn uchel ar restrau dymuniadau ymgeiswyr wrth edrych ar gyflogwr newydd posibl. Mae cefnogi pobl i wirfoddoli fel ynadon yn ffordd wych o arddangos eich ymrwymiad i wirfoddoli. Bydd hefyd yn eich galluogi i dynnu sylw at eich gwerthoedd, a’ch ffocws ar ddatblygiad personol a phroffesiynol.

Mae’r GLA yn darparu amser i ffwrdd â thâl ar gyfer dyletswyddau cyhoeddus – hyd at 5 diwrnod y flwyddyn i ynadon. Rydym hefyd yn cynnig hyd at 3 diwrnod o absenoldeb ar gyfer gwirfoddoli a threfniadau gweithio hyblyg, megis oriau cywasgedig, a allai gefnogi unigolion i ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus parhaus neu rolau gwirfoddol eraill y tu allan i’r gwaith.
Charmaine De Souza, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Adnoddau Dynol ac OD, Awdurdod Llundain Fwyaf

Sut y gallaf gefnogi fy nghyflogeion i ddod yn ynadon?

Mae gan Gymdeithas yr Ynadon ganllawiau ar adolygu eich polisi dyletswydd cyhoeddus – mae hyn yn cyfeirio’n benodol at ynadon ac yn cynnwys canllawiau ar nifer y diwrnodau o wyliau a ganiateir. Mae hefyd yn rhoi cyngor ymarferol ar sut y gallwch gefnogi eich cyflogeion i fod yn ynadon: https://www.magistrates-association.org.uk/About-Magistrates/Employing-a-Magistrate

Mae gennym lawer o wybodaeth i’ch cefnogi chi fel cyflogwr yn ein taflen. Mae gennym hefyd ddogfen i’ch cefnogi i ddatblygu polisi yn eich gweithle.